08. Osmanlı’dan Günümüze Mühendislik Eğitimi | Abdullah Haris Toprak | Mühendislik ve Bilim

2020-07-04

Bu bölümde Osmanlı’dan günümüze mühendisliği ve mühendislik eğitimini konuşacağız. Osmanlılar’da medreseler sadece din eğitimlerinin değil mühendislik eğitimlerinin de verildiği kurumlardı. Devletin ihtiyaç duyduğu..

İSAR Podcast
İSAR Podcast
08. Osmanlı'dan Günümüze Mühendislik Eğitimi | Abdullah Haris Toprak | Mühendislik ve Bilim
/

Bu bölümde Osmanlı’dan günümüze mühendisliği ve mühendislik eğitimini konuşacağız. Osmanlılar’da medreseler sadece din eğitimlerinin değil mühendislik eğitimlerinin de verildiği kurumlardı. Devletin ihtiyaç duyduğu bürokrat, kadı, eğitim görevlileri ve din görevlilerini yetiştiren kurumlar olmalarının yanı sıra medreseler mühendislerin de yetiştiği yerdi. Drexel Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam eden Abdullah Haris Toprak ile alana ismini veren hendese ilminin nasıl ortaya çıktığından, bugünkü mühendislik fikri ile farklarından ve Osmanlıların bu ilmi nasıl anlayıp anlattıklarından bahsedeceğiz.

Abdullah Haris Toprak

Abdullah Haris Toprak, 1988 Ankara doğumludur. Kırıkkale Fen Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra, sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde telekomünikasyon alanında Lisans derecesini, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Osmanlı’da Bilim Tarihi üzerine “Mühendishane-i Berrî-i Hümayun Başhocası İshak Efendi’nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyesi’nde Isı ve Elektrik Bahsi” başlıklı teziyle Yüksek Lisansı derecesini aldı.
Halihazırda ABD’de Drexel Üniversitesi’nde Çok-bireyli Haberleşme Sistemlerinde
Optimizasyon Yöntemleri alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Abdullah Haris Toprak İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın İslami İlimler ve Sosyal Bilimler Programı’ndan mezun olduktan sonra İSAR’da 2 yıl Araştırmacı olarak görev yapmış ve Mimar Sinan Mühendisler Birliği, Mühendishane Mesleki Kariyer Tamamlama Projesi’nin kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Evli (Şeyda) ve iki çocuk (Mehmet Çelebi ve İbrahim Selman) babasıdır.

Kaynakça ve İleri Okumalar

 • Başhoca İshak Efendi – Mecmua-i Ulüm-i Riyaziye, Matbaa-i Amire (1834).
 • Cemaleddin Afgani – Dehriyyun’a Reddiye (Natüralizm Eleştirisi), Ekin Yayınları
  (1997).
 • Claude Elwood Shannon and Warren Weaver – The mathematical theory of
  communication,
  University of Illinois Press (1999).
 • Ebu Sehl Nu’man Efendi (çev. Doç. Dr. Ali Bayram Savaş) Tedbirat-ı Pesendide
  Türk Tarih Kurumu Yayınları (1999).
 • Elmalılı M. Hamdi Yazır – ‘Müslümanlık mâni-i terakki değil zâmin-i
  terakkidir’,
   Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler Hazırlayan A. Cüneyt Köksal,
  Murat Kaya.  Klasik Yayınları, s. 261-282.
 • Jon Gertner – The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American
  Innovation
  (2013).
 • Kemal Özüdoğru – ‘Modern Zemin Mekaniğinin Kuruluşu: Karl Terzaghi ve
  Türkiye
  ’, İTÜ Dergisi Cilt:2, Sayı:5, 3-11 Ekim 2003.
 • Namık Kemal – Renan Müdafaanamesi Akçağ Yayınları (2018).
 • Neil Postman – Technopoly: The Surrender of Culture to Technology (1993).
 • İdris Bostan – “Kahve” TDV İslam Ansiklopedisi
 • Kazim Çeçen – “Hüseyin Tevfik Paşa (1832-1901) Osmanlı devlet adamı ve
  matematikçisi
  “, TDV İslam Ansiklopedisi
 • Kemal Beydilli – “Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun“, TDV İslam Ansiklopedisi
 • Süleyman Uludağ – “Ayderusiyye”, TDV İslam Ansiklopedisi

Sunucu

Selman Aksünger
2016’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde Hukuk lisansını, 2018’de Leiden Üniversitesi’nde uluslarası hukuk alanında yüksek lisansını tamamladı. Halihazırda Hollanda’da uluslararası hukuk alanında doktora araştırmasına devam ediyor. Uluslararası hukuk tarihi ve teorisi, insan hakları hukuku, uluslararası ceza hukuku ve insancıl hukuk alanlarında çalışmaktadır.


Müzik

Mehmet Öncel

Bize ulaşmak için
podcast@isar.org.tr

Buradan Dinleyin